Gemiddelde levertijd: 2-5 werkdagen. Meestal verzenden wij onze bestellingen op donderdagen of vrijdagen. Is er haast bij uw bestelling? Neem even contact met ons op, soms laat onze agenda een extra verzend moment toe.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Een Steekje Los, KvK nr. 27359294, gevestigd te Den Haag.
Versie geldig vanaf 1 januari 2009

De niet-officiele, niet-bindende, maar leesbare versie

  • Een Steekje Los probeert binnen 5 dagen te leveren wanneer artikelen op voorraad zijn. Zijn artikelen niet op voorraad dan probeert Een Steekje Los binnen 5 dagen na ontvangst van de producten te leveren. In geval van bijvoorbeeld vakantie kan de levertijd wat langer zijn. Als je bestelling haast heeft, laat dat dan weten bij de bestelling, dan doen we ons best om eerder te leveren, maar bieden geen garantie.
  • Een Steekje Los is niet verantwoordelijk voor wat je met de producten doet, en ook niet voor de geboden informatie.
  • Een Steekje Los verstuurt de producten via TNT of een andere vervoerder. Hou er rekening mee dat deze soms pakketjes bij de buren aanbiedt als je niet thuis bent. Een Steekje Los is verder niet verantwoordelijk voor de correcte aflevering door de vervoerder. Als je dat wilt kunnen we een bestelling aangetekend versturen. De extra kosten komen voor jouw rekening.
  • Een Steekje Los rekent €8,50 per bestelling aan verzend-, verpakkings- en administratiekosten. Voor pakketten met een uitzonderlijk formaat of een totaal gewicht >10kg geldt een meerprijs. Voor €2,50 extra kunt u uw pakket verzekerd laten verzenden (aangeraden voor waardevolle producten!). Een Steekje Los biedt de mogelijkheid om uw bestelling op afspraak te komen ophalen in Den Haag. Je betaalt dan geen verzend-, verpakkings- en administratiekosten.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen op de site. Als om welke reden dan ook Een Steekje Los een product niet (meer) kan leveren dan gaat de koop niet door. De koop wordt dan ontbonden (en je krijgt uiteraard je geld terug).
  • Producten mogen binnen 7 dagen na aankoop geruild worden. Het te ruilen product moet in nieuwe staat verkeren. Extra verzendkosten zijn voor jou. Als je iets wilt ruilen, neem dan altijd per email contact op met Een Steekje Los, zodat wij weten wat er aan de hand is!
  • Wanneer producten kapot zijn bij levering heb je garantie. Het product wordt dan kosteloos vervangen, of je krijgt je geld terug. Dit geldt natuurlijk niet wanneer het product door oneigenlijk gebruik kapot gaat.
  • We gaan voorzichtig met je privacy om.
  • Klachten kun je sturen aan info@eensteekjelos.nl. We stellen het op prijs als je van die mogelijkheid gebruik maakt voor je naar de geschillencommissie of de rechter stapt.
  • Door te bestellen verklaar je dat de Algemene Voorwaarden gelezen hebt en ermee akkoord bent. En dan bedoelen we natuurlijk de officiele, juridisch bindende, maar onleesbare versie die hieronder staat.

De officiele, juridisch bindende, maar onleesbare versie

Algemene Voorwaarden van Een Steekje Los, gevestigd te Den Haag.
Versie geldig vanaf 1 januari 2009

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'Een Steekje Los' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: De webshop Een Steekje Los, KvK nr. 27359294
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Een Steekje Los voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Een Steekje Los voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Een Steekje Los erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Een Steekje Los.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Een Steekje Los eerst na bevestiging. Feitelijke uitvoering door Een Steekje Los of een door Een Steekje Los verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Een Steekje Los en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Een Steekje Los gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Een Steekje Los kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
3.2 Een Steekje Los garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde brengt Een Steekje Los verzendkosten in rekening. Verzending vind plaats naar het bij Een Steekje Los bekende postadres. Een Steekje Los maakt daarbij gebruik va de diensten van TNT of een andere vervoerder en is niet verantwoordelijk voor de correcte aflevering door die vervoerder. De afnemer kan tegen een meerprijs kiezen voor aangetekende verzending.
4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Aan de leveringsplicht van Een Steekje Los zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Een Steekje Los geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept..

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Een Steekje Los opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Een Steekje Los zijn, waarna Een Steekje Los zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Een Steekje Los (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Een Steekje Los op basis van de wet is Een Steekje Los gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Een Steekje Los omstandigheden ter kennis komen die Een Steekje Los goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Een Steekje Los bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Een Steekje Los zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Een Steekje Los bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Een Steekje Los, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Een Steekje Los heeft teruggezonden, is de koop een feit. Producten die naar hun aard om hygienische redenen niet aan een andere afnemer geleverd kunnen worden kunnen niet worden teruggezonden.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Een Steekje Los. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Een Steekje Los na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten waarbij Een Steekje Los slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Een Steekje Los geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Een Steekje Los en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Een Steekje Los de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Een Steekje Los niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Een Steekje Los bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Een Steekje Los biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Een Steekje Los is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, het gebruik van de geleverde zaken, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken, noch voor via de website of anders geleverde informatie. Producten en kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Een Steekje Los) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Een Steekje Los. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Een Steekje Los schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Een Steekje Los gegrond worden bevonden, zal Een Steekje Los naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Een Steekje Los en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Een Steekje Los voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Een Steekje Los in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Een Steekje Los en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling vooraf door overmaking van het factuurbedrag op IBAN rekening NL33INGB0004482572 ten name van Black Umbrella.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Een Steekje Los en de verplichtingen van de afnemer jegens Een Steekje Los onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Een Steekje Los haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Een Steekje Los kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Een Steekje Los aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Een Steekje Los zolang de afnemer de vorderingen van Een Steekje Los uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Een Steekje Los wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Een Steekje Los geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Een Steekje Los of een door Een Steekje Los aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Een Steekje Los haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Een Steekje Los zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Een Steekje Los.

Artikel 11. Privacy

11.1 Een Steekje Los respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Een Steekje Los niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Een Steekje Los kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Een Steekje Los (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Een Steekje Los. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Een Steekje Los is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Een Steekje Los, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Een Steekje Los is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Een Steekje Los verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Een Steekje Los geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door Een Steekje Los geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Een Steekje Los en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Een Steekje Los is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen


14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@Een Steekje Los.nl Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Terug naar boven